Menu

Menu

Matematikmakker for FGU-elever

Projektet ”Matematikker for elever på forberedende grunduddannelse (FGU)” er et treårigt projekt, der løber indtil marts 2024. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en matematikmakker-ordning med et korps af frivillige, som skal støtte og vejlede elever på den forberedende grunduddannelse i matematik, så de bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller blive jobparate. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med flere partnere: De kommunale ungeindsatser og FGU skolerne i Roskilde, Lejre, Høje-Taastrup og Greve/Solrød og den eksterne evaluator Realize. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Formålet med den forberedende grunduddannelse er at give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse. Uddannelsen gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og har til formål at bidrage til blandt andet at styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer.

FGU-Skolen Øst kører parallelundervisning mellem de fire skoler i Lejre-, Roskilde-, Greve/Solrød- og Høje-Taastrup kommune. Undervisning tilrettelægges så eleverne kan begynde på det niveau, som passer til dem, deres behov og interesser, og man kan på FGU-skolen øst vælge at følge enten ”almen grunduddannelse (AGU)”, ”produktionsgrunduddannelse (PGU)” eller ”erhvervsgrunduddannelse (EGU)”.

Matematikcenters engagement i projektet handler om, at vi vil sikre, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode nok til matematik. Vi tror på, at alle med den rette hjælp kan opnå deres fulde potentiale i matematik. Vi ønsker derfor at kanalisere vores erfaring med matematikhjælp og frivillighed ind i projektet med det formål at støtte op om en målgruppe, der kan have gavn af vores kompetencer til at få succesoplevelser med matematik, der kan understøtte deres vej til uddannelse og job.

Projektets mål er blandt andet, at der skabes et match mellem den frivillige matematikmakker og eleven som undervisere og vejledere oplever bidrager positivt til elevernes FGU-forløb, og til at elevens forståelse af matematik forbedres. Desuden skal der udvikles en skræddersyet materialesamling henvendt til FGU-elever på Webmatematik.dk, gennemføres lektioner med FGU-elever i Matematikcenters online lektiecafé, Webmatlive.dk og senere fysiske lektiecaféer på skolerne.  

FGU matematikmakker-forløbet er for nyligt blevet søsat, og Matematikcenter søger frivillige ildsjæle, der kunne tænke sig at hjælpe unge på FGU-Skolen Øst med matematik. Du kan læse mere om rollen som Matematikmakker her

Vil du vide mere, kan du sende en mail til projektleder, Mette Sindet Hansen.