Menu

Menu

Matematikmakker

Matematikker har til formål at udvikle og afprøve en matematikmakker-ordning med et korps af frivillige, som skal støtte og vejlede elever på den forberedende grunduddannelse i matematik, så de bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller blive jobparate.

 

Projektet er et treårigt projekt, der løber indtil juli 2024. Matematikcenters engagement i projektet handler om, at vi vil sikre, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen, fordi de ikke er gode nok til matematik. Vi tror på, at alle med den rette hjælp kan opnå deres fulde potentiale i matematik. Vi ønsker derfor at kanalisere vores erfaring med matematikhjælp og frivillighed ind i projektet med det formål at støtte op om en målgruppe, der kan have gavn af vores kompetencer til at få succesoplevelser med matematik, der kan understøtte deres vej til uddannelse og job.

 

Projektets mål er blandt andet, at der skabes et match mellem den frivillige matematikmakker og eleven som undervisere og vejledere oplever bidrager positivt til elevernes FGU-forløb, og til at elevens forståelse af matematik forbedres.

 

Desuden har vi udviklet en skræddersyet materialesamling henvendt til FGU-elever på Webmatematik.dk. I takt med at projektet udvikles ønsker vi, at gennemføre lektioner med FGU-elever i Matematikcenters online lektiecafé, Webmatlive.dk og senere i fysiske lektiecaféer på skolerne.  

 

Kunne du tænke dig at være Matematikmakker? Læs mere om det og send en ansøgning her.

 

Hvad er FGU?

Den forberedende grunduddannelse har til formål at give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse. Uddannelsen gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og har til formål at bidrage til blandt andet at styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer.

 

Hvem er vi støttet af?

Indsatsen er et samarbejde mellem de kommunale ungeindsatser, konsulentfirmaet Realize ApS, og FGU skolerne i Roskilde, Lejre, Høje-Taastrup og Greve/Solrød. Derudover har Realize ApS som ekstern evaluator foretaget løbende effektmålinger. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.